Privacyverklaring met betrekking tot het gebruik van de Bank de Kremer app

Deze privacyverklaring gaat in op 23/4/2019.

Bescherming van uw persoonsgegevens en respect voor uw privacy zijn waarden die Bank de Kremer hoog in het vaandel draagt. Wij behandelen en beschermen uw gegevens met eerbied voor de wetgeving en regelgeving, op een eerlijke en transparante wijze. ‘Wij’, dat is Bank de Kremer, een divisie van Bank J.Van Breda & C° NV, Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen, België, met ondernemingsnummer 0404.055.577 (BTW BE 0404.055.577), RPR Antwerpen, geregistreerd als kredietinstelling naar Belgisch recht met registratienummer FSMA 014377 A

Bank J.Van Breda & C° NV biedt op de Belgische markt een totaalpakket van financiële diensten aan en is actief onder drie divisies met eigen specifieke kenmerken:

 • Bank J.Van Breda richt zich als vermogensbegeleider tot zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen.
 • Bank de Kremer richt zich als vermogensbegeleider (via de Bank de Kremer app) tot particulieren.
 • Van Breda Car Finance is actief in de sector van de autofinanciering en de autoleasing en wil de beste kredietpartner zijn voor de cliënten van grote, zelfstandige autodealers.

Samen met zusterbank Delen Private Bank, die gespecialiseerd is in discretionair vermogensbeheer, maken wij deel uit van de beursgenoteerde investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren.

Met deze privacyverklaring willen we u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van de Bank de Kremer app (hierna “app” genoemd) van Bank de Kremer (hierna “bank” genoemd). Dat doen we door u een ruim en duidelijk antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
 • Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 • Op basis van welke rechtvaardigingsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens?
 • Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
 • Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?
 • Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
 • Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 • Welke rechten heeft u bij de verwerking van uw persoonsgegevens en hoe kan u deze rechten uitoefenen?

Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt om de inhoud ervan af te stemmen op wijzigingen in de regelgeving of bij de bank. De meest recente versie is beschikbaar op onze website (www.bankdekremer.be).

Meer informatie over de wetgeving en regelgeving over gegevensbescherming en privacy is beschikbaar op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, de website van de Belgische privacy-toezichthouder (met name de Gegevensbeschermingsautoriteit).

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Dit is Bank J.Van Breda & C° NV, Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen, België, met ondernemingsnummer 0404.055.577 (BTW BE 0404.055.577), RPR Antwerpen, geregistreerd als kredietinstelling naar Belgisch recht met registratienummer FSMA 014377 A.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer u gebruik maakt van de Bank de Kremer app, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens betreffende uw leeftijd en gezinssituatie
 • gegevens betreffende uw financiële en professionele situatie
 • gegevens betreffende uw mobiel toestel
 • andere gegevens die u wenst op te geven.

Tenzij wij uw toestemming ontvangen om:

 • een afspraak te maken met een adviseur en uw ingevoerde gegevens te raadplegen ter voorbereiding van deze afspraak
 • een gedetailleerd rapport te ontvangen met al onze inzichten en tips
 • u te informeren over nieuwe functionaliteiten van de app of
 • uw verzamelde gegevens te herstellen als u een nieuwe smartphone heeft

verwerken wij geen persoonsgegevens die u identificeren.

3. Op basis van welke rechtvaardigingsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de doeleinden of redenen hieronder weergegeven. Al deze redenen vinden hun rechtvaardiging in de volgende gronden:

 • de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de app
 • de behartiging van de gerechtvaardigde belangen in hoofde van de bank.

Wanneer u de persoonsgegevens van anderen in de app ingeeft, komt het u toe om deze personen van dit privacybeleid op de hoogte te brengen en garandeert u tevens dat u van deze personen de toestemming hebt bekomen om hun persoonsgegevens te verwerken.

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens via de app voor de volgende doeleinden of redenen:

 • het aanbieden van de mogelijkheid om aan de hand van een aantal vragen uw (gezins)vermogen in kaart te brengen en antwoorden te krijgen op uw financiële vragen
 • het uitvoeren van geaggregeerde en anonieme analyses met betrekking tot het gebruik van de app met het oog op het aanbrengen van productverbeteringen en gelijkaardige aanpassingen, toevoegingen of wijzigingen.

5. Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?

Medewerkers van de bank
Onze medewerkers hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om u de beste dienstverlening te bieden, binnen de uitvoering van hun taak.

Externe partijen buiten de bank
Wij doen een beroep op de volgende externe partijen:

 • Informatica Van Breda NV: voor informaticadiensten
 • Mixpanel Inc.: om op anonieme wijze uw gebruikersgedrag te bepalen en te analyseren en u (op basis hiervan) berichten te sturen.

Wij zien erop toe dat deze externe partijen uitsluitend toegang hebben tot de beperkte persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om hun specifieke taken uit te voeren. We zien er ook op toe dat die externe partijen zich ertoe verbinden de gegevens te gebruiken op een veilige en vertrouwelijke manier.

In geen enkel geval verkopen wij uw persoonsgegevens aan externe partijen.

Wanneer we samenwerken met externe partijen buiten de Europese Economische Ruimte nemen wij gepaste maatregelen (zoals contractuele verbintenissen) om te waarborgen dat uw persoonsgegevens in het land van ontvangst voldoende worden beschermd.

6. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende beschermd zijn tegen ongepaste toegang, verlies of diefstal, zoals:

 • IT-beveiligingsmaatregelen zoals anti-virus software, anti-spyware software, firewalls, encryptie (versleuteling) en pseudonimisering
 • toegangscontroles.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor de redenen waarvoor wij de gegevens verzameld hebben.

Wij bewaren uw persoonsgegevens als gebruiker van de app gedurende 30 maanden na uw laatste gebruik van de app.

8. Welke rechten heeft u bij de verwerking van uw persoonsgegevens en hoe kan u deze rechten uitoefenen?

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u de volgende rechten:

 • U kan uw persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren en laten verwijderen.
 • U kan zich verzetten tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.
 • U kan soms weigeren dat uw persoonsgegevens volledig automatisch worden verwerkt.
 • U kan vragen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij.

U kan uw persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren en laten verwijderen.

U kan ons vragen om uw persoonsgegevens in te zien. In dit verband kan u ons ook vragen:

 • welke persoonsgegevens wij verwerken
 • waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken
 • aan wie wij uw persoonsgegevens doorgeven.

Indien u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u ons vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren of te vervolledigen.

Indien u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens niet (meer) relevant zijn), kan u ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.

U kan zich verzetten tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij bepaalde persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen (zoals bijvoorbeeld voor direct marketing), kan u zich daartegen verzetten. Dergelijk verzet zullen wij inwilligen, tenzij er dwingende redenen zijn om dat niet te doen, zoals bijvoorbeeld wanneer wij gegevens verwerken om fraude te bestrijden.

U kan soms weigeren dat uw persoonsgegevens volledig automatisch worden verwerkt.

Sommige verwerkingen van persoonsgegevens verlopen volledig geautomatiseerd (zonder menselijke tussenkomst).
Wanneer u het niet eens bent met het resultaat van dergelijke volledig geautomatiseerde besluitvorming, kan u onze menselijke tussenkomst vragen of laten weten waarom u de beslissing betwist.

U kan vragen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere financiële instelling.

U kan ons vragen om uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt, over te dragen aan u of rechtstreeks aan een andere financiële instelling.

Hoe kan u deze rechten uitoefenen?

U kan zich hiervoor schriftelijk, met een kopie van uw identiteitskaart, richten tot Klantenservice:

Indien Klantenservice u geen afdoend antwoord gaf, kan u zich schriftelijk, met een kopie van uw identiteitskaart, richten tot de functionaris voor gegevensbescherming (ook Data Protection Officer genoemd) via e-mail: compliance@bankdekremer.be

Voor meer informatie of indien u niet akkoord gaat met het standpunt van de bank, kan u ook een klacht indienen bij de Belgische privacy-toezichthouder (met name de Gegevensbeschermingsautoriteit), via haar website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.